Previous Page  3 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 40 Next Page
Page Background

media permata

NASIONAL

• 3

JUMAAT, 21 APRIL 2017

Berangkat keMesyuarat

Sambutan Jubli Emas

Oleh Sim Y. H.

Gambar oleh Muiz Matdani

BANDAR SERI BEGAWAN, 20

April – Duli Yang Teramat Mulia

Paduka Seri Pengiran Muda

Mahkota Pengiran Muda Haji

Al-Muhtadee Billah, Menteri

Kanan di Jabatan Perdana

Menteri (JPM), hari ini, berke-

nan berangkat ke Mesyuarat

Ketiga Jawatankuasa Tertinggi

Sambutan Jubli Emas Kebawah

Duli Yang Maha Mulia Paduka

Seri Baginda Sultan dan Yang

Di-Pertuan

Negara

Brunei

Darussalam

Menaiki

Takhta

yang berlangsung di Bangunan

JPM, Jalan Perdana Menteri.

Keberangkatan

Duli

Yang

Teramat Mulia Paduka Seri

Pengiran Muda Mahkota, se-

laku

Penaung

Jawatankuasa

Penasihat

Sambutan

Jubli

Emas,

dijunjung

oleh

Duli

Yang Teramat Mulia Paduka

Seri Pengiran Bendahara Seri

Maharaja Permaisuara Pengiran

Muda Haji Sufri Bolkiah selaku

ahli Jawatankuasa Penasihat

Sambutan Jubli Emas.

Turut

menjunjung

ke-

berangkatan

Duli

Yang

Teramat Mulia Paduka Seri

Pengiran Muda Mahkota ialah

pengerusi-pengerusi

ber-

sama Jawatankuasa Tertinggi

Sambutan Jubli Emas, Yang Di-

Pertua Adat Istiadat Negara,

Yang Amat Mulia Pengiran

Lela Cheteria Sahibun Najabah

Pengiran

Anak

Haji

Abdul

Aziz; Menteri Hal Ehwal Dalam

Negeri, Yang Berhormat Pehin

Orang Kaya Seri Kerna Dato

Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu

Bakar bin Haji Apong; Menteri

di JPM dan Menteri Kewangan II

(Kedua), Yang Berhormat Pehin

Orang Kaya Laila Setia Dato Seri

Setia Haji Abdul Rahman bin

Haji Ibrahim; Mufti Kerajaan,

Yang Berhormat Pehin Datu Seri

Maharaja Dato Paduka Seri Setia

(Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul

Aziz bin Juned dan Setiausaha

Sulit dan Laila Rahsia Kebawah

Duli Yang Maha Mulia Paduka

Seri Baginda Sultan dan Yang

Di-Pertuan

Negara

Brunei

Darussalam, Yang Berhormat

Pehin Orang Kaya Shahbandar

Dato Seri Setia Haji AwangMohd

Nawawi bin Pehin Orang Kaya

Shahbandar Haji Awang Mohd.

Taha.

Mesyuarat

didahului

de-

ngan Doa Selamat yang diba-

cakan oleh Ahli Jawatankuasa

Tertinggi Sambutan Jubli Emas,

Yang Berhormat Pehin Datu

Imam Dato Paduka Seri Setia

Ustaz Haji Awang Abdul Hamid

bin Bakal.

Mesyuarat diteruskan de-

ngan sembah alu-aluan dari-

pada Yang Berhormat Pehin Haji

Awang Abu Bakar kemudian Duli

Yang Teramat Mulia Paduka Seri

Pengiran Muda Mahkota berke-

nan mengurniakan sabda.

Pada mesyuarat Jawatan-

kuasa Tertinggi kali ini, pengeru-

si-pengerusi

bersama

bagi

Jawatankuasa-jawatankuasa

Sektoral Sambutan Jubli Emas

telah menyembahkan taklimat

laporan perkembangan terkini

mengenai persediaan program-

program

dan

aktiviti-aktiviti

yang telah dirancang.

Antara perkara utama yang

dilaporkan ialah acara kemun-

cak sambutan iaitu Upacara

Perarakan Diraja sebagaimana

juga yang telah dikendalikan

semasa Sambutan Jubli Perak

pada1992.

Perbincangan

pada

me-

syuarat

berkenaan

menun-

jukkan perkembangan yang

positif

dalam

persediaan

keperluan-keperluan

sambu-

tan dan mencerminkan komit-

men yang berterusan daripada

jawatankuasa-jawatankuasa

sektoral ke arah memastikan

Sambutan Jubli Emas dilaksana-

kan dengan sempurnanya nan-

ti.

KANAN: Antara ahli jawatankuasa yangmenghadiri Mesyuarat Ketiga

Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Jubli Emas KDYMM Paduka Seri

Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei DarussalamMenaiki

Takhta.

BAWAH: Sembah alu-aluan yang disampaikan oleh

Yang Berhormat Pehin Haji Awang Abu Bakar pada mesyuarat itu.

Duli Yang Teramat Mulia semasa berkenan berangkat ke mesyuarat tersebut. Turut berangkat ialah Duli Yang

Teramat Mulia Pengiran Bendahara.