Previous Page  4 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 40 Next Page
Page Background

media permata

4 •

NASIONAL

JUMAAT, 21 APRIL 2017

Meringankan

bebanmangsa

kebakaran

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 20

April – Kementerian Pendidikan

melalui JabatanSekolah-sekolah

terus prihatin untuk menghu-

lurkan bantuan kepada mereka

yangmemerlukan terutamabagi

keluarga dan murid atau pelajar

yang ditimpa musibah bagi me-

ringankan beban mereka.

Sehubungan itu, seramai 38

orang murid dan pelajar yang

menjadi

mangsa

kebakaran

rumah di Kampung Sungai

Asam, Kampung Lurong Dalam,

Kampung Pandai Besi, Kampung

Kapok di Daerah Brunei dan

Muara, Kampung Sungai Tanit,

Bangar, Daerah Temburong dan

Flat Kediaman F6, Bilik 3, Lorong

109, Penanjong Kem, Daerah

Tutong menerima derma da-

lam majlis penyampaian derma

yang berlangsung di Dewan

Persidangan P1, Kementerian

Empat buah keluarga

terima sumbangan Yayasan

Oleh Yusrin Junaidi

BANDARSERIBEGAWAN,20April

– Mangsa-mangsa kebakaran

terus

mendapat

perhatian

daripada pelbagai pihak dan

terbaru, Yayasan Sultan Haji

Hassanal Bolkiah (Yayasan) hari

ini menghulurkan sumbangan

kewangan kepada empat buah

keluarga terdiri daripada 21 ahli

yang terbabit dalam kebakaran

rumah di Kampung Bukit Puan

danKampung Pelambayan baru-

baru ini.

Hadir menyampaikan sum-

bangan ialah Pengarah Urusan

Yayasan, Haji Brahim bin Haji

Ismail.

Manakala

sumban-

gan diterima oleh ketua ke-

luarga terdiri daripada Awang

Tuwat Anak Manggau dan

Awang Joharie Anak Tuwat

dari Kampung Bukit Puan,

Luagan Lalak, Labi manakala

dari Kampung Pelambayan pula

ialah Dayang Hamidah binti Haji

Ali dan Awang Suhairol bin Haji

Yahya.

Dayang Hamidah dan Awang

Joharie semasa ditemu bual

melahirkan

rasa

bersyukur

menerima sumbangan yang

menurut mereka akan mer-

ingankan lagi beban mereka.

Awang Joharie turut mengu-

capkan terima kasih kepada

Jabatan Daerah Belait kerana

telah memberikan tempat ting-

gal sementara di Berek Lebuh

raya Mumong untuk mereka

sekeluarga.

Haji Brahim ketika menyerahkan sumbangan kepada salah sebuah

keluarga.

IBTE serah sumbangan

kepada anak yatim

BANDAR SERI BEGAWAN, 20

April – Bersempena dengan

bulan suci Ramadan dan sam-

butan Hari Raya Aidil•tri yang

bakal tiba, Institut Pendidikan

Teknikal Brunei (IBTE) melalui

Projek Fastaqibul Khairat telah

mengumpulkan

sumbangan

berupa makanan asasi untuk

diserahkan kepada anak-anak

yatim di bawah Kementerian

Pendidikan.

Penyerahan

sumbangan-

sumbangan itu telah disem-

purnakan oleh Timbalan Ketua

Pegawai Eksekutif IBTE, Dr.

Haji Mohd Zambri bin Haji Sabli

kepada Pengarah Pendidikan

Kokurikulum, Haji Azis bin Haji

Nayan di Ibu Pejabat Baha-

gian Pendidikan Kokurikulum,

KampungPerpindahanLambak

Kanan.

Sumbangan

berkenaan

telah

dikumpulkan

melalui

ketujuh-tujuh kampus IBTE

di seluruh negara iaitu IBTE

Kampus Sultan Saiful Rijal;

IBTE Kampus Nakhoda Ragam;

IBTE Kampus Perdagangan,

IBTE Kampus Mekanikal; IBTE

Kampus Agro Teknologi; IBTE

Kampus Sultan Bolkiah dan

IBTE Kampus Jefri Bolkiah.

Ia juga diadakan sebagai se-

bahagian daripada tanggung-

jawab sosial korporat IBTE de-

ngan sokongan dari Bahagian

Pendidikan

Kokurikulum,

Kementerian Pendidikan mela-

lui Unit-unit Beruniform dan

Khidmat Komuniti.

Pihak Bahagian Pendidikan

Kokurikulum juga menerima

sumbangan-sumbangan

dari

beberapa jabatan di bawah

Kementerian Pendidikan dan

juga dari sekolah-sekolah dan

orang awam.

Dr. Haji Mohd Zambri menyerahkan sumbangan berkenaan kepadaHaji

Azis (kiri).

Haji Abdul Rahim bergambar ramai dengan para penerima derma di majlis berkenaan.

HajiAbdulRahimmenyampaikansumbangandermakepadasalahseorang

penerima.

Pendidikan, Lapangan Terbang

Lama, Berakas, hari ini

Hadir selaku tetamu kehor-

mat dan menyempurnakan pe-

nyampaian sumbangan derma

berkenaan ialah Ketua Pengarah

Pendidikan, Kementerian Pen-

didikan, Haji Abdul Rahim bin

Derus.

Turut hadir ialah Pemangku

Pengarah

Sekolah-sekolah,

Kementerian

Pendidikan,

Awang Zaman bin Haji Gapar;

Pemangku

Pegawai

Tugas-

Tugas Khas Kanan (Korporat),

Haji Mohd Sharifuddin bin Haji

MohdSalleh;PemangkuPegawai

Tugas-Tugas

Khas

Kanan

(Profesional), Dayang Marina

Chek binti Bujang, ketua-ketua

bahagian dan unit di Jabatan

Sekolah-Sekolah, pegawai dari

Jabatan Sekolah-Sekolah, guru

besar dan guru dari sekolah-

sekolah yang berkenaan serta

ibu bapa dan penjaga pelajar-

pelajar yang terlibat.

Haji Mohd Sharifuddin da-

lam kata alu-aluannya berkata,

sumbangan itu merupakan tan-

da prihatin dan simpati pihak

Kementerian Pendidikan ter-

hadap musibah yang menimpa

para pelajar berkenaan.

“Adalah diharapkan sum-

bangan derma yang dihulurkan

seperti ini,ia sedikit seban-

yak dapat meringankan beban

hidup yang dialami pelajar-

pelajar terutama dalam me-

ningkatkan kemajuan dalam

bidang pelajaran dan diharap-

kan juga sumbangan yang

diberikan itu nanti digunakan

bagi perkara-perkara yang ber-

faedah,” ujarnya.

Sumbangan derma yang di-

sampaikan dalam majlis berke-

naan kepada para murid dan

pelajar itu adalah dalam bentuk

wang tunai hasil kutipan derma

dari jabatan-jabatan, bahagian

dan unit di bawah Kementerian

Pendidikan serta juga maktab-

maktab, sekolah-sekolah me-

nengah dan rendah kerajaan.