Previous Page  5 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 40 Next Page
Page Background

media permata

NASIONAL

• 5

JUMAAT, 21 APRIL 2017

Yang Berhormat Pehin Haji Awang Halbi menyampaikan bola ragbi simbolik kepada Presiden BRFU.

Kongsi peraturan

memulakanperniagaan

Oleh Syahmi Hassan

Gambar oleh Muiz Matdani

BANDAR SERI BEGAWAN, 20

April – Bagi mengongsi pera-

turan dan tatacara memulakan

perniagaan dalam bidang pema-

kanan, Darussalam Enterprise

(DARe) telah mengadakan sesi

dialog bertajuk ‘How to Start a

Business - Food Industries’, ber-

sama dengan para usahawan

tempatan yang terbabit dalam

perniagaan makanan.

Lebih 90 orang peniaga ma-

kanan

daripada

perusahaan

mikro, kecil dan sederhana

dan juga agensi kerajaan serta

swasta hadir pada sesi dialog

yangberlangsungdi Auditorium,

Bangunan Reka Bentuk dan

Teknologi, Anggerek Desa.

Hadir pada sesi dialog itu

ialah

Menteri

Tenaga

dan

Perindustriandi JabatanPerdana

Menteri, Yang Berhormat Pehin

Datu

Singamanteri

Kolonel

(B) Dato Seri Setia (Dr.) Haji

Mohammad Yasmin bin Haji

Umar. Turut hadir ialah Ketua

Pegawai Eksekutif DARe, Javed

Ahmad.

Sesi dialog diisikan dengan

penerangan daripada pegawai

kewangan/penolong pendaftar

Bahagian Syarikat-syarikat dan

Nama-nama Perniagaan, pe-

gawai pemakanan dari Bahagian

KawalanMakananHalal (BKMH),

ketua Bahagian Keselamatan

dan

Kualiti

Makanan

dan

juga taklimat dari Bahagian

Perkhidmatan Makmal Sainti—k

yang menyentuh mengenai isu

berkaitan keselamatan maka-

nan dan tatacara permohonan.

Ia juga bertujuan mengambil

kira maklum balas yang sering

dikemukakan oleh para pengu-

saha kepada pihak DARe mela-

lui

Business Help Desk

(BHD)

di Pusat Sokongan Perniagaan

(BSC) dan memberi peluang

kepada bakal pengusaha dan

juga pengusaha yang berpo-

tensi berkongsi pandangan dan

cadangan.

Yang Berhormat Pehin Haji Mohd Yasmin yang turut menghadiri sesi dialog tersebut.

KKBS terima kunjungan badan ragbi

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 20

April – Menteri Kebudayaan,

Belia

dan

Sukan,

Yang

Berhormat Pehin Datu Lailaraja

Mejar Jeneral (B) Dato Paduka

Seri Haji Awang Halbi bin Haji

Mohd Yussof, hari ini, mene-

rima kunjungan hormat dari-

pada

rombongan

perwaki-

lan badan ragbi di Pejabat

Menteri, Tingkat 8, Bangunan

Kementerian

Kebudayaan,

Belia

dan

Sukan

(KKBS),

Berakas.

Menurut kenyataan KKBS,

rombongan itu terdiri daripada

Pengarah Perkhidmatan Ragbi

– Asia, World Rugby yang beri-

bu pejabat di Singapura, Ridzal

Saat;Penyelaras,GetIntoRugby

Asia, Asia Rugby yang beribu

pejabat di Dubai, Benjamin van

Rooyen dan Presiden Brunei

Rugby Football Union (BRFU),

Dr Haji Kamaruddin bin Dato

Seri Paduka Haji Talib. Turut

hadir dalam kunjungan hormat

ini ialah pegawai-pegawai ka-

nan KKBS.

Kunjungan berkenaan ber-

tujuan untuk membincangkan

dan bertukar-tukar pendapat

mengenai dengan perkemban-

gan dan perancangan sukan

ragbi di negara ini. Ahli rombon-

gan juga menyampaikan hasrat

untuk memperkenalkan projek

Get Into Rugby di sekolah-seko-

lah dan daerah-daerah dengan

kerjasama KKBS dan BRFU.

Negara Brunei Darussalam

mempunyai potensi di pering-

kat serantau untuk dijadikan

pusat ragbi (Rugby Hub) di

peringkat Asia yang mana ne-

gara-negara lain seperti Jepun

bersedia untuk membantu me-

nyediakan kelengkapan, mem-

beri latihan untuk jurulatih dan

guru-guru sekolah di bawah

tajaan World Rugby Union.

Yang Berhormat Pehin me-

nyatakan hasrat untuk mem-

beri sokongan dan bantuan

yang bersesuaian ke arah

pembangunan ragbi di semua

peringkat. BRFU adalah ahli

yang berdaftar di bawah badan

World Rugby Union sebagai

ahli bersekutu dan projek rintis

dijangka akan mula dijalankan

pada tahun ini.

Bengkel pembangunan jati diri

Oleh Pg Fairol RMF

BANDAR

SERI

BEGAWAN,

20 April – Bengkel Program

Pembangunan Jati Diri di bawah

Program Pengupayaan Asnaf

Zakat (PROPAZ) memasuki hari

kedua, hari ini, dengan sesi-sesi

perkongsian pengalaman, sesi

kaunseling dan aktiviti-aktiviti

pembinaan pasukan.

Semalam, bengkel yang di-

sertai 13 orang belia kurang ber-

nasib baik itu telah diisi dengan

ceramah mengenai perniagaan

dalam talian yang mengete-

ngahkan peniaga dalam talian

berusia 19 tahun dari Malaysia,

Ameerul A—q bin Abdul Hadi.

Dalam

ceramahnya

itu,

Ameerul A—q menceritakan ba-

gaimana beliau memulakan per-

niagaan tanpa modal dan mam-

pu mencapai jualan mencapai

enam digit pada tahun 2015.

Beliau jugamengongsikan ba-

gaimana beliau dapat menyeim-

bangkan pelajaran dan perni-

agaannya, dengan menekankan

disiplindiri dan kekal fokus dalam

mencapai matlamat-matlamat.

Program diteruskan dengan

sesi tazkirah disampaikan oleh

penceramahtempatan,Awangku

Muhammad Ilyas bin Pengiran

Haji Masri dan Awang Adi Aismat

binLamat. Sementara itu, hari ini,

bengkel menampilkan Kaunselor

Ameerul Afiq berkongsi

pengalaman beliau termasuk

kepentingan disiplin diri dalam

berniaga.

Sekolah Menengah Sayyidina

Ali, Kuala Belait, Dayang Zaimah

binti Haji Abdullah diikuti dengan

wakil dari Insurans Islam TAIB

Takaful Keluarga Sdn Bhd, Haji

Shamsul bin Haji Muhammad

yang bercakap mengenai Pelan

Kewangan Islam. Bengkel berke-

naan dianjurkan bersama oleh

Perbadanan Tabung Amanah

Islam Brunei (TAIB) dan Majlis

Ugama Islam (MUIB) untuk me-

nyediakanplatformkepadabelia-

belia berkenaan untuk memba-

ngunkan jati diri dan memahami

potensi kejayaan mereka di tem-

pat kerja atau perniagaan.